ALGEMENE VOORWAARDEN PINCREATIVE

Artikel 1 Definities

1. PinCreative, gevestigd te Vleuten, KvK-nummer 51919567, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtnemer.

2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.

3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan opdrachtnemer tegen betaling van honorarium en kosten jegens opdrachtgever werkzaamheden voor opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, levering van diensten en producten door of namens opdrachtnemer waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door opdrachtnemer in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.

3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.

4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 Offertes

1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.

2. Opdrachtnemer kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4 Tarieven en betalingen

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Op de offerte staat de (pakket)prijs van de gekozen dienst of product exclusief btw vermeld of het aantal geschatte benodigde uren met het gebruikelijke uurtarief van opdrachtnemer. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reis- en materiaalkosten, zijn inbegrepen.

3. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Op de offerte zal een schatting worden gegeven van het aantal benodigde uren. Deze inschatting is gebaseerd op ervaring met soortgelijke projecten. Aan deze schatting kunnen geen rechten worden ontleend. Indien blijkt dat meer inspanning benodigd is zal dit tijdig aan opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Het uiteindelijk gefactureerde bedrag wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer op basis van daadwerkelijk verbruikte uren.

4. Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet de gehele geoffreerde werkzaamheden worden doorlopen. Opdrachtnemer komt het recht toe een aanbetaling te verzoeken.

5. Online producten dienen geheel vooraf te worden betaald.

6. Voor een traject geldt dat niet met de werkzaamheden wordt begonnen voor een aanbetaling is voldaan. Tenzij anders overeengekomen, wordt het overige deel van de betaling na de trainingsdag gefactureerd.

7. Werkzaamheden ten behoeve van beheer zullen maandelijks achteraf worden gefactureerd. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst op te schorten tot de volgende betaling is voldaan.

8. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Opdrachtnemer heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen.

9. Indien nodig ontvangt opdrachtgever een extra factuur voor nog niet eerder gefactureerde kosten voor meerwerk ontstaan door gewijzigde wensen of omstandigheden. Meerwerk zal tijdig aan opdrachtgever worden gecommuniceerd, enkel na goed overleg worden uitgevoerd en worden berekend op basis van het gebruikelijke uurtarief van opdrachtnemer.

10. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is of werkzaamheden eerder aanvangen.

11. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

12. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

13. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5 Informatieverstrekking

1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan opdrachtnemer.

2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Opdrachtnemer zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

4. Stelt opdrachtgever niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

1. Opdrachtnemer voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde. Daarnaast kan opdrachtnemer geen resultaten garanderen; deze zijn mede afhankelijk van andere factoren en personen in het bedrijf van opdrachtgever.

2. Doordat enkele diensten van opdrachtnemer online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.

Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aan.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing worden beïnvloed. Opdrachtnemer stelt de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

3. Annulering van een overeenkomst door de opdrachtgever is enkel schriftelijk mogelijk. Bij annulering van een lezing, workshop of traject gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: annulering tot 14 dagen voor aanvang van de werkzaamheden is kosteloos; bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang wordt 50% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht; bij annulering binnen 48 uur voor aanvang is het gehele bedrag verschuldigd.

4. Opdrachtgever heeft voor aanschaf van digitale producten, waaronder een online cursus of e-book, een niet goed geld terug garantie van 14 kalenderdagen na aankoop. Om hier gebruik van te maken dient opdrachtgever gemotiveerd aan te geven waar het digitale product niet aan de verwachtingen van opdrachtgever voldoet. Na deze 14 kalenderdagen is opdrachtgever niet gerechtigd tot restitutie.

5. Een traject wordt in beginsel voor de loopduur zoals vermeld afgenomen, met een minimum van drie maanden. Na deze periode kan de overeenkomst worden stopgezet met een opzegtermijn van ten minste een kalendermaand. Indien opdrachtgever wenst het traject eerder te beëindigen dan de minimale loopduur, vindt er geen restitutie van het reeds betaalde bedrag plaats.

6. Deelname aan het membership is maandelijks opzegbaar.

Artikel 8 Overmacht

1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen.

2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zo lang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.

3. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de werkzaamheden te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand.

Artikel 9 Aansprakelijkheid schade

1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de werking van software, waaronder social media features.

4. Opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden.

5. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.

6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gevolgen van eventuele aanpassing door derden of opdrachtgever in door haar aangeleverde content.

7. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten van derden. De opdrachtgever bevestigt dat alle stukken die aan opdrachtnemer worden geleverd eigendom zijn van de opdrachtgever en sluit hiermee alle aansprakelijkheid van opdrachtnemer hieromtrent uit.

8. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het verkrijgen van juiste toestemming onder de AVG en overige wettelijke vereisten waar opdrachtgever zich aan dient te houden bij de uitvoering van haar werkzaamheden.

9. In het geval dat opdrachtnemer een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening is gebracht in de drie maanden voor het ontstaan van de schade.

10. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en producten.

Artikel 10 Intellectueel eigendom

1. De intellectuele eigendomsrechten op de door opdrachtnemer aan opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen en advies berusten bij opdrachtnemer. Het is opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.

2. Opdrachtgever komt een onbeperkt publicatierecht toe voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken die door opdrachtnemer voor opdrachtgever zijn gemaakt na betaling. Aangeleverde content mag niet door derden worden gebruikt.

3. Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

4. Bij inbreuk komt opdrachtnemer een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

5. Met het aangaan van de overeenkomst geeft opdrachtgever opdrachtnemer toestemming het beeldmateriaal te gebruiken voor haar portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal, tenzij hier vooraf uitdrukkelijk bezwaar tegen wordt gemaakt.

Artikel 11 Bijzondere bepalingen

1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Opdrachtgever wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

Artikel 12 Workshops

1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een workshop. In geval de locatie of data door opdrachtnemer wordt gewijzigd, heeft opdrachtgever het recht te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een workshop op een later moment.

2. Wanneer opdrachtgever onverwachts verhinderd is voor een workshop mag het deelnamebewijs worden doorverkocht zo lang de nieuwe deelnemer aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet en de nieuwe gegevens uiterlijk drie dagen voor aanvang van de workshop aan opdrachtnemer worden doorgegeven.

3. Wanneer foto’s worden gemaakt tijdens een workshop door opdrachtgever dient dit te allen tijde kenbaar te worden gemaakt aan opdrachtnemer en het is uitdrukkelijk verboden deze content voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik. Beeldmateriaal mag enkel worden gedeeld op social media wanneer opdrachtnemer in het bericht wordt getagd en geen duidelijk cursusmateriaal zichtbaar is. Wanneer andere deelnemers herkenbaar op dit beeldmateriaal staan, is tevens toestemming van hen nodig.

4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een workshop belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende workshop of toekomstige workshops uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor desbetreffende workshop onverlet.

Artikel 13 Online cursus en membership

1. Indien het aanbod wordt aanvaard en de cursus of membership online wordt aangeschaft ontstaat direct een betalingsverplichting voor de opdrachtgever, die ook blijft bestaan wanneer niet de gehele cursus wordt doorlopen of gebruik wordt gemaakt van de ter beschikking gestelde content, tenzij binnen 14 kalenderdagen wordt aangegeven gebruik te willen maken van de niet goed geld terug garantie.

2. Klant ontvangt pas toegang tot de content na betaling van het overeengekomen bedrag.

3. Opdrachtnemer heeft het recht de vergoedingen bij het opnieuw geven van een cursus aan te passen. Zij heeft tevens het recht de prijs in de aanloop naar een cursus aan te passen ter promotionele doeleinden.

4. Opdrachtnemer voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat klant met aankoop beoogde. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.

5. Doordat voor het geven van de cursus of membership gebruik wordt gemaakt van een platform van een derde, kan opdrachtnemer niet garanderen dat de content op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.

6. Opdrachtnemer behoudt te allen tijde het recht om deelname te weigeren.

7. Opdrachtnemer is gerechtigd de inhoud van een cursus of membership uit te breiden, te beperken of aan te passen.

8. Opdrachtgever verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de cursus of membership te gebruiker voor persoonlijke doeleinden. De content is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren.

9. De tijdens de looptijd van de cursus of membership geleverde informatie blijven eigendom van opdrachtnemer. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.

10. Tijdens deelname kunnen deelnemers onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in de community onder posts. De opdrachtgever verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van opdrachtnemer.

11. Het staat opdrachtnemer te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

12. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een cursus of membership belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.

Artikel 14 Klachten

1. Opdrachtgever is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en producten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan opdrachtnemer. Zij streeft ernaar binnen 3 werkdagen op klachten te reageren.

2. Indien van een gebrek of gewenste aanvulling later melding wordt gemaakt, of er al twee revisies hebben plaatsgevonden op pins, worden wijzigingen verwerkt op basis van het uurtarief van opdrachtnemer.

3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 15 Geschilbeslechting

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer is gevestigd.

4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens opdrachtnemer en betrokken derden 12 maanden.

Pin It on Pinterest

Share This