fbpx

ALGEMENE VOORWAARDEN PINCREATIVE – PINTEREST DIENSTEN

Artikel 1 – Definities
In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:
1 PinCreative: PinCreative is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer : 51919567.
2 Opdrachtgever: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten en/of producten van PinCreative.
3 Gebruiker: Iedere natuurlijke of –rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten en/of producten van de website(s) en/of de diensten en/of producten van PinCreative.
4 Website: Alle internetpagina’s van PinCreative die behoren tot de website met de url www.pincreative.nl alsmede alle internetpagina’s van PinCreative.
5 Content: Alle cursussen, trainingen zowel offline als online, cursusmaterialen, documenten, data of welk materiaal dan ook dat door PinCreative beschikbaar wordt gesteld via de diensten, website(s) of behorende bij de cursussen.
6 Trainingen: Alle trainingen die door of namens PinCreative worden gegeven en/of verzorgd, waaronder individuele trainingen, groepscursussen, lezingen, workshops, in company cursussen en online cursussen/trainingen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes, alsmede alle Content afkomstig van PinCreative. Van deze algemene voorwaarden kan enkel eenzijdig door Gebruiker en/of Opdrachtgever worden afgeweken wanneer de andersluidende voorwaarde uitdrukkelijk door PinCreative aan Gebruiker en/of Opdrachtgever schriftelijk is bevestigd. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij die door PinCreative schriftelijk zijn aanvaard.
PinCreative behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment eenzijdig te wijzigen (zonder Gebruiker en/of Opdrachtgever daarvan in kennis te stellen). De (meest) actuele voorwaarden zullen zijn te raadplegen op de Website(s). Zolang Gebruiker en/of Opdrachtgever van de diensten van PinCreative gebruik maakt, betekent dat dat Gebruiker en/of Opdrachtgever zich akkoord verklaart met de Algemene Voorwaarden die op dat moment gelden.

Prijzen:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met PinCreative te mogen claimen of te veronderstellen.

PinCreative streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op de website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. PinCreative aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst tussen PinCreative en de opdrachtgever en/of Gebruiker kan tot stand komen door:
1 het aanmaken van een persoonlijk account op de Website; ofwel/danwel
2 ondertekening van de offerte door de opdrachtgever; ofwel/danwel
3 ondertekening van de schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever; ofwel/danwel
4 door bevestiging van de offerte door de opdrachtgever per e-mail; ofwel/danwel
5 door aankoop van een training via website; ofwel/danwel
6 door bevestiging via mail
Elke offerte voor een training en/of coaching is in principe vrijblijvend en blijft veertien werkdagen geldig, tenzij door PinCreative anders is aangegeven.
 PinCreative is slechts aan een offerte gebonden wanneer deze door de Opdrachtgever binnen veertien werkdagen wordt bevestigd en ondertekend.
 Alle in de offerte aangegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Op alle cursussen, coaching, trainingen en workshops wordt BTW geheven.

Artikel 4 – Opzegging en beëindiging
PinCreative is gerechtigd om de overeenkomst met Opdrachtgever en/of Gebruiker met onmiddellijke ingang op te zeggen indien PinCreative in staat van faillissement verkeert, aan PinCreative surseance van betaling is verleend, dan wel indien PinCreative haar onderneming heeft gestaakt.

Bij annulering of wijziging na bevestiging van de offerte, wordt 75% van het offertebedrag (exclusief BTW) aan Opdrachtgever en/of Gebruiker in rekening gebracht. Bij wijzigen, annuleren, verzetten of anderszins aanpassen van reeds ingeplande data voor cursussen, trainingen en workshops,  binnen een termijn van tien werkdagen voorafgaand aan het eerste dagdeel van de cursus, training of workshop, wordt 75% van het betreffende dagdeeltarief in rekening gebracht.

Artikel 5 – Betaling
PinCreative brengt de door de Opdrachtgever en/of Gebruiker verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur.
Met uitzondering voor de facturen van een betaling van de training via het online betaalsysteem en online cursussen, geldt dat alle facturen betaald dienen te worden binnen veertien dagen na dagtekening, of vóór aanvang van de eerste trainingsbijeenkomst. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is PinCreative steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is PinCreative gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.
De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan PinCreative alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag.
Voor de online cursussen geldt dat Gebruiker pas dan toegang krijgt tot de online cursus wanneer Gebruiker een persoonlijk account heeft aangemaakt en de betreffende vergoeding volledig is betaald. De betreffende Content en/of diensten en/of producten van PinCreative kunnen hierna direct worden gebruikt, voordat de herroepingstermijn als bedoeld in de Wet Koop op Afstand is verstreken. Het herroepingsrecht van Gebruiker op grond van de Wet Koop op Afstand wordt om die reden uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 6 – Account aanmaken en gebruiken voor online cursus
Met het aanmaken van een account gaat Gebruiker akkoord met de Algemene voorwaarden van PinCreative. Na aanschaf van een online cursus heeft Gebruiker via het persoonlijk account toegang tot deze cursus voor de duur van ten minste één jaar. Na het verstrijken van deze periode vervalt het persoonlijke account automatisch. De Gebruiker verkrijgt met dit persoonlijk account een persoonlijk, herroepelijk, beperkt, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om de Content die (al dan niet tegen betaling) ter beschikking wordt gesteld door middel van de Website te bekijken en/of beluisteren en/of bestuderen.
Het is Gebruiker niet toegestaan om derden toegang te verlenen tot zijn/haar account en/of de Content waartoe dit account toegang geeft. Gebruiker is persoonlijk verantwoordelijk voor het geheimhouden van de inloggegevens behorende bij zijn/haar account.
Gebruikers jonger dan 16 jaar hebben toestemming nodig van hun ouder(s) of voogd om een account aan te maken. Met het accepteren van deze Algemene voorwaarden geeft Gebruiker aan ouder dan 16 jaar te zijn danwel toestemming van een ouder of voogd te hebben.

Artikel 7 – Overmacht
Onverminderd artikel 6:75 BW zal als overmacht gelden elke omstandigheid, waaronder begrepen maar niet beperkt tot technische storingen, die de nakoming van de verbintenis verhindert en die redelijkerwijs niet aan PinCreative kan worden toegerekend.
Wanneer PinCreative verwacht dat zij tekort zal schieten in de nakoming door overmacht, meldt zij dit onverwijld schriftelijk aan Opdrachtgever en/of Gebruiker.
Indien PinCreative door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst na te komen, kan zij zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verdere toekomende rechten, de overeenkomst opschorten dan wel zonder rechtelijke tussenkomst ontbinden.

Artikel 8 – Privacy en Persoonsgegevens
Gebruiker stemt ermee in dat PinCreative de accountgegevens opslaat en uitsluitend gebruikt voor het beheren van dit account.
PinCreative is gebonden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Als Gebruiker geen aanbiedingen of informatie van PinCreative (meer) wil ontvangen dan kan gebruiker dat bij PinCreative kenbaar maken. Gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn/haar persoonsgegevens in te zien en/of te wijzigen door middel van een schriftelijke aanvraag bij PinCreative.
PinCreative is gerechtigd om de Website over te dragen aan een derde. Met het accepteren van deze Algemene voorwaarden stemt gebruiker ermee in dat in dat geval zijn/haar persoonsgegevens mede worden overgedragen aan die derde.

Artikel 9 – Intellectueel eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten en merkrechten) met betrekking tot de Websites en Content van PinCreative (waaronder begrepen maar niet beperkt tot alle cursusmaterialen, online cursussen, video’s, infographics en alle Content) berusten uitsluitend bij PinCreative, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen.
Het is Gebruiker niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PinCreative (onderdelen van) de Website en/of Content op welke wijze en in welke vorm en met welk doel dan ook te (doen) kopiëren, downloaden, verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden. Het is Gebruiker slechts toegestaan om Content (al dan niet tegen betaling) voor persoonlijk gebruik te downloaden.
Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

Artikel 10 – Geheimhouding
PinCreative, alsmede eenieder die in opdracht van PinCreative werkt, verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de opdrachtgever waarvan bekend of aannemelijk is dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding blijft bestaan na beëindiging van de opdracht.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid 
Iedere aansprakelijkheid van PinCreative voor schade van welke aard dan ook is uitgesloten, behoudens in geval deze schade is veroorzaakt door opzet of bewust roekeloos handelen van leidinggevenden van PinCreative.
PinCreative is in geen geval aansprakelijk voor:
1 bij de Gebruiker of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige documentatie of informatie door de Gebruiker aan PinCreative, ook wanneer deze informatie en documentatie afkomstig is van derden, of schade die anderszins het gevolg is van instructies, handelen of nalaten van de Gebruiker.Aansprakelijkheid van PinCreative voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

2 bij de Gebruiker of derden ontstane schade die het gevolg is van handelen of nalaten van door PinCreative ingeschakelde hulppersonen of leveranciers;
De Gebruiker is gehouden PinCreative schadeloos te stellen en te vrijwaren voor
alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst
en of de levering van zaken, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van
opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van PinCreative.

Zie ook disclaimer.

Checklist Boost jouw business met Pinterest. Pinterest voor bedrijven de tips voor een kick-start.

Meteen starten met Pinterest voor jouw bedrijf?

Download GRATIS de checklist "Boost jouw business met Pinterest" en schrijf je in voor meer Pinteresting nieuws!

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijving is gelukt! Check je email, ook je spam!

Pin It on Pinterest

Share This